Skip to main content

Algemene voorwaarden & privacy

Algemene voorwaarden

Lees de algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Door het feit dat onze klanten onze offertes aanvaarden of een bestelling plaatsen, worden zij geacht ook de hierna bepaalde algemene verkoopsvoorwaarden te hebben aanvaard.

 1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.
 2. De leveringstermijnen zijn indicatief. Eventuele laattijdigheid ontbindt de overeenkomst niet en geeft geen aanleiding tot schadevergoeding voor de klant. Wijzigingen in de bestelling betekenen een automatische redelijke verlenging van de vooropgestelde leveringstermijn. De uitvoering van bestelling kan vertraagd en geweigerd worden indien vorige leveringen van dezelfde of van vorige overeenkomsten niet werden betaald. Wanneer de levering in gedeelten moet geschieden, zal iedere levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd. De leveringstermijn begint pas te lopen na volledige goedkeuring van de plannen en de vereffening van het voorschot.
 3. De verzending van de goederen geschiedt op risico van de klant. Ongefrankeerde terugzendingen zullen geweigerd worden. De goederen blijven steeds eigendom van Cafralu tot op het ogenblik van integrale betaling van de factuur
 4. Verpakkingsmateriaal zit nooit inbegrepen in de prijs tenzij anders vermeld op de offerte.
 5. Gevallen van overmacht zijn het niet-leveren van goederen door leveranciers, arbeidsstakingen en uitsluitingen, uit- en invoerverbod, brand of ongevallen, mobilisatie, pandemie, oorlog, onlusten of wetsbepalingen. Overmacht geeft Cafralu het recht om naar haar keuze haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren, of later uit te voeren.
 6. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Ruddervoorde, netto, zonder korting, op 30 dagen na factuurdatum.
 7. Sinds 1 januari 2013 is een elektronische factuur gelijkgesteld aan een exemplaar op papier. Behandel een elektronische factuur als origineel. Zonder schriftelijke reactie vóór de factuurvervaldag gaan we ervan uit dat u inhoudelijk akkoord bent.
 8. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige factuur betaald werd.
 9. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 1% per maand tot volledige betaling en daar bovenop wordt een schadevergoeding aangerekend t.b.v. 10% op de hoofdsom met een minimum van €75 en een maximum van €1860.
 10. Alle klachten betreffende de conformiteit van de goederen of diensten moeten op straffe van verval aangetekend en gemotiveerd gebeuren binnen 5 werkdagen na ontvangst ervan en in elk geval vóór ingebruikname, verwerking, plaatsing of doorverkoop van de goederen. Goederen die na plaatsing niet blijken te voldoen aan de eisen en eventueel bijkomende gevolgschade (transport, demontage,...) nemen wij niet meer ten onze laste.
 11. Eventuele krassen of onvolmaaktheden (coatings, glas,...) moeten onmiddellijk (binnen 24u) na plaatsing schriftelijk worden gemeld. Deze moeten duidelijk zichtbaar zijn bij een loodrechte waarneming van het betrokken vlak bij gedempt licht (betrokken hemel buiten en zonder kunstlicht binnen) mag er met het blote oog geen hierna beschreven oppervlaktegebrek waargenomen kunnen worden op een afstand van 3 meter. Wij maken een onderscheid tussen primaire en secundaire zichtvlakken volgens de Qualicoat richtlijnen.
 12. Cafralu BV staat niet in voor de eventuele klachten en/of schade wanneer deze geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van de instructies en/of het ontwerp van de klant en/of een door de klant gevalideerde derde. Indien ons verkeerde informatie wordt verstrekt bij bestelling dan kunnen wij hiervoor de bijkomende kosten die gemaakt moeten worden aanrekenen. Het niet tijdig verschaffen van alle info nodig om het teken- en engineeringwerk aan te vatten , geeft altijd aanleiding tot uitstel van leveringstermijn.
 13. Elke wijziging die gevraagd wordt na bestelling, hetzij dezer ter studie of in uitvoering is, zal het voorwerp uitmaken van een aanpassing zowel van prijs als van leveringstermijn, in verhouding met die gevraagde wijziging. Deze clausule is van kracht, zelfs indien verzuimd werd belanghebbende te verwittigen omtrent deze prijswijziging.
 14. Indien een levering niet kan geschieden of een werk niet kan aangevat worden om redenen waarvan de schuld bij de koper ligt, zullen de supplementaire vergoedingen voor verplaatsing en Ionen, van rechtswege door de koper verschuldigd zijn.
 15. De overeengekomen voorschotten moeten betaald worden vóór de aanvang van de werken.
 16. Bij annulatie van een geplaatste bestelling of bij verbreking van een overeenkomst zal een schadevergoeding van minimum 10% op de offerteprijs plus de reeds door ons gemaakte kosten.
 17. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze woonplaats, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en Rechtbank van Eerste Aanleg van ons arrondissement naargelang het geval.
 18. We zijn niet gebonden aan de offerte indien blijkt dat er een duidelijke vergissing is genoteerd.
 19. Offertes worden opgemaakt op basis van toegestuurde informatie door de klant. Elke vorm van wijziging , toevoeging in zowel ontwerpgegevens als constructiegegevens geven altijd aanleiding tot prijswijziging.
 20. Prijzen van materialen en grondstoffen kunnen aangepast worden indien deze sterk gestegen zijn tegenover het moment van de offerte.
 21. Tekeningen, studies, metingen, stalen, modellen en matrijzen blijven eigendom van Cafralu en zijn beschermd door de intellectuele rechten. Ze mogen niet worden doorgegeven, verspreid of gekopieerd. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik of schending van geheimhouding. Alle intellectuele eigendomsrechten en alle know-how voortvloeiend uit de uitvoering van de bestelling , blijven steeds eigendom van Cafralu.
 22. Eventuele sterkte-en of stabiliteitsberekeningen zijn ten laste van de klant.
 23. Al onze ontwerpen zijn standaard voorzien van 1 revisie tekening, zij het niet ingrijpende wijzigingen. Extra revisies, wijzigingen in ontwerp en constructies, worden uitgevoerd aan regietarief.
 24. Alle werken, leveringen, werkuren die niet expliciet vermeld zijn in onze bestekken, zullen afzonderlijk aangerekend worden. De werkuren zijn steeds gebaseerd op de normale werkuren van ons personeel. Voor werken buiten deze uren zullen de wettelijk in voege zijnde verhogingen van toepassing zijn.
 25. Voor werken in regie worden de verplaatsingskosten en/of verplaatsingstijden (heen en terug) in rekening gebracht.
 26. Het aanwezig zijn en de positie van elektrische-, water of andere leidingen dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden vermeld. Indien Cafralu niet verwittigd werd kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele beschadigingen. Indien Cafralu de waterdichting dient te doorboren om te verankeren, dan kan Cafralu BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele waterinfiltratie. Ook beschadigingen aan pleisterwerk en andere die voorkomen tijdens de montage worden door de opdrachtgever hersteld en zijn ten laste van de opdrachtgever en geven geen recht op korting. Alle bijkomende constructiekosten hieruit voortvloeiend zijn dan ook ten laste van de koper.
 27. Indien goederen niet afgehaald worden binnen redelijke termijn (14 dagen) kunnen hiervoor stockage- en handelingskosten worden aangerekend en wordt de factuur reeds opgemaakt.
 28. Als een project is opgeleverd maar er nog een kleine afwerking dient te gebeuren, moet reeds 90% van het factuurbedrag betaald worden binnen de termijn.
 29. Cafralu BV is momenteel nog niet NBN EN 1090 gecertifieerd. De opdrachtgever gaat hiermee akkoord en Cafralu bv kan hiervoor later niets ten laste gelegd worden. Als EN-1090 of een andere norm vereist is dient dit vermeld te worden bij de offerte aanvraag of bestelling.
 30. Handleidingen , CE certificaten , materiaalcertificaten , ....zijn niet voorzien in onze offerteprijzen , tenzij uitdrukkelijk vermeld. Op verzoek kunnen deze documenten worden voorzien , doch steeds tegen betaling van de uitgevoerde dienst.
 31. Bij niet naleving van handleidingen, instructies, goed onderhoud, gebruik waarvoor het goed werd ontworpen, vervalt de garantie. Elke vorm van wijziging , aanpassing of modificatie aan het goed valt binnen de verantwoordelijkheid van de klant. Elke aansprakelijkheid vervalt in hoofde van Cafralu indien de koper of een derde de geleverde goederen op onvakkundige wijze behandeld of onderhouden (aantoonbaar) heeft.
 32. Er is geen waarborg voor verlies van bedrijfswinst, productiecapaciteit of data door het defecten aan een product of machine.
 33. Algemeen geldt dat er geen garantie bestaat voor gevolgschade door fouten in software.
 34. Het keuren van een spuittoestel of machine ligt onder verantwoordelijkheid van de koper.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden door Cafralu bvba verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. We beloven jou een spoedig antwoord. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.